Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad. In de Wet op de Medezeggenschap staat op welke wijze de ‘zeggenschap’ over het beleid van de school voor de ouders en de personeelsleden geregeld is. In het MR-Reglement staat beschreven wanneer en over welke zaken de directeur aan de verschillende geledingen advies of instemming moet vragen. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. De directeur woont de vergaderingen regelmatig bij. De MR regelt zelf de communicatie naar de ouders. Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag. Hebt u opmerkingen of suggesties over zaken die de school betreffen, aarzelt u niet om iemand van de medezeggenschapsraad aan te spreken. 

schoolplein
schoolplein
schoolplein